*మిట్టపల్లి నానీలు*:-*మిట్టపల్లి పరశురాములు
పదవిలోనున్నమాట
అసమ్మతిలొనుండదు
సేవకాదు
సంపాదనేలోగుట్టు

నీతులుచెప్పేవారే
గోతులుతీస్తారు
అవినీతిపరులకే
పెద్దపీట

పసిడికొడుకని
ప్రైవేటు
చదివిస్తే
ఇత్తడైచిత్త్తైనాడు

సొమ్ముందనిమురువకు
నిహము పొమ్మంటుంది
మరణము
రమ్మంటుంది

అప్సరసొగసైన
నిల్వదుకాయం
మరు

క్షణంలో
ప్రాణంమాయం

ఎందుకుతాగావంటే
వాడుగెలిచినందుకు
       నేను
ఓడినందుకన్నట్లు
  ****.  ****   
.

కామెంట్‌లు