బతుకమ్మ(ఇష్టపది మాలిక)-డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య
తంగేడు పువ్వుల్లొ తళుకులీనుతు మమ్ము
తరియింపజేయవే తల్లిరో బతుకమ్మ!

గునుగుపూ సొగసుతో గుంభనముగా మెరసి
గుండెలో నిలిచిపో కొమ్మరో బతుకమ్మ!

గుమ్మడాకుల పూల కొమరుతో శోభిల్తు
అనుకంపనీయవే అమ్మరో బతుకమ్మ!

బంతి చేమంతులను ఇంతి కాంక్షయు కూడి
ఇనుమడించెనె సొబగు ఇభయాన బతుకమ్మ!

కులమతాలను పెంచి కుమ్ములాటలు రేపు
తుచ్ఛ పాలకులనిల తొలగించు బతుకమ్మ!

వావి వరుసలు మాని పసి-ముసలి యని లేని
కామాంధకారులను కడతేర్చు బతుకమ్మ!

పాఠశాలల్లోన బాలలకు చదువుతో
సంస్కారమును నింపి సవరించు బతుకమ్మ!

జగతిగతి మార్చేసి జవసత్త్వముల తీసి
భయపెట్టు విషక్రిమిని పరిమార్చు బతుకమ్మ!

చరవాణి చెరనుండి నరజాతి విడిపించి
సంఘమై బతకమని శాసించు బతుకమ్మ!

పదిలంగ బయలెల్లి పతిచేరి మా వెతలు
పురుషకారముచేసి పోగొట్టవే తల్లీ!!

డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య
వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు
మహతీ సాహితీ కవిసంగమం-కరీంనగరం
9963991125

కామెంట్‌లు