రారండోయ్.....!!;- ----ఆన్షి.నల్లి హనంకొండ

 వింటున్నారా 
స్నేహితులారా !
రేడియోలో 
మాటలు -పాటలు
వార్తలూ-వినోదం
పిల్లల కథలు...!
అల్లరిప నులు
మానేద్దాం ...
సమయం చిక్కితే 
రేడియోవిందాం ...!!   
    .
కామెంట్‌లు