*ప్రేమ-నవరసాలు*:-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.

 106. ప్రేమ "శృంగారం!"
         వియోగం! సంయోగం!
        ఏదైనా బతుకు బంగారం!
        సాటిలేని అలంకారం!
107.ప్రేమ "కరుణ!"
        ప్రతి భానూదయం!
       అందమైన అరుణోదయం!
       ఆనంద అభ్యుదయం!
108.ప్రేమ "హాస్యం!"
        జీవితాన అవశ్యం!
        చిరునవ్వుల రహస్యం!
        వివిధ రకాల లాస్యం!
109.ప్రేమ "వీరం!"
        ప్రేమికులు ధీరులు!
        ఎదురులేని శూరులు!
        ప్రేమ వలలోపడతారు!
        ఛేదించి ఆవల పడతారు!
110.భగ్నప్రేమ "భయానకం!"
        నేడు ప్రేమించనంటే,
                 అదేమిటో!
        నరికేయడమో!
                 ఉరేసుకోవడమో!
       ప్రేమ ప్రాణాంతకమేనా!
            (కొనసాగింపు)

కామెంట్‌లు