సమస్య -సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 భర్తలు మెచ్చరానిపని భార్యలు చేయుట పాడియౌభువిన్
ఉ*భర్తలుమందుదాగి తన భార్యనుకొట్టుచు తిట్లువెట్టినన్
హర్తగ సొమ్ముదోచి మనసాగక వేష్యల కొంపకేగినన్
కర్తగతానుధర్మమునుకార్యములందునజూపుచుండినన్
భర్తలు మెచ్చరానిపని భార్యలుజేసిన పాడియౌ భువిన్

కామెంట్‌లు