*మిట్టపల్లి నానీలు*;- మిట్టపల్లి పరశురాములు
*మధ్యం అమ్మకాల్లొ*
*మనమే ఫష్టు*
*విద్యలో మాత్రం*
*మనమే లాష్టు*

*ప్రైవేటు చదువుకు*
*ఊతము*
*ప్రభుత్వవిద్యకు*
*విఘాతము*

*కేజీటుపీజీకి*
*ఆదేశాలు*
*ఐనానెరవేరని*
*శాసనాలు*
       ***

కామెంట్‌లు