*విజయదశ(పున్న)మి!*;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.

 విజయదశమి*
        శుభాకాంక్షలుఅందిస్తూ       
------------------------------------------------
1.దశమి నాడే ,
   విజయ పున్నమి!
   నవరాత్రుల కలిమి!
  దుష్టదూరం! దుఃఖం ధ్వంసం!
  పాపనాశం! పుణ్యకోశం!
2.పితృవాక్యపరిపాలన ధర్మం!
   పదునాలుగు సంవత్సరాల,
                            వనవాసం!
   దారాన్వేషణాసిధారావ్రతం!
   వానరమైత్రి,
     సాగరవారధి నిర్మాణవైచిత్రి!
 లంకా గమనం,ఘనసంగ్రామం,
         రామన్న ధర్మవిజయం!
2.మహిషాసుర ఘోర తపం!
   పొందిన వరం,
  "పురుషులెవ్వరు సంహరించ
   లేరన్న వైనం!" ఆగనిఆగడం!
   దివ్యాస్త్రాలతో అమ్మ,
                         ఆవిర్భావం!
   మహిషాసుర మర్దనం,
                జాతికి శుభదినం!
3.
మాయాజూదం, పర్యవసానం!
ధర్మానికి వన, అజ్ఞాతవాసం!
జమ్మి చెట్టు పై పాండవుల,
                ఆయుధాలు గుప్తం!
పునః స్వీకారం,
            "విజయ" వీరవిహారం!
4.ఈ యుగావతారం సాయి!
    శ్రద్ధ,సబూరి నడవడి!
    తెలిపిన పుణ్యక్షేత్రం షిరిడి!
    షిరిడిసాయిమహాసమాధి,
                            పుణ్యతిథి!

కామెంట్‌లు