సు(నంద)భాషితం:- *సునంద వురిమళ్ల, ఖమ్మం*

 *మనలో ఎన్ని సుగుణాలు ఉంటే అంతగా  
అవి మనకే లాభం కానీ మనలోని కొన్ని 
సుగుణాలైనా సమాజాన్ని సరైన దిశలో 
మార్చడానికి ఉపయోగపడితే అప్పుడు  
ఇరువు వైపులా లాభం జరుగుతుంది*

కామెంట్‌లు