చిత్రం :గాండ్ల రామ్ రెడ్డి 6వ,తరగతి జడ్.పి.హెచ్.ఎస్ .గుర్రాలగొంది సిద్దిపేట జిల్లా. 

కామెంట్‌లు