"భారతరాజ్యాంగదినోత్సవము-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467
 01.
కం.

భారతరాజ్యాంగమ్మిది
తీరిచిదిద్దిరిపలువిధతేజోమయులున్
నేరుపుమీరగవ్రాసియు
భూరిగనొందిరియశమునుపూజితమూర్తుల్!!!

02.
కం.
హక్కులు‌,విధులనుగూర్చియు
చక్కగవిడమరచిజెప్పెసంపుటియిదిపెం
పెక్కుగబాధ్యతలన్నియు
మక్కువగానందజేసెమదిలోనిల్చెన్!!!

03.
కం.
అంబేద్కరుఆశయముల
నంబేద్కరుప్రతిఫలములనందుకొనంగన్
అంబేద్కరుజీవితమొక
సంబోధనపాఠమయ్యెసర్వజనులకున్!!!


కామెంట్‌లు