చిత్రం ; నాగసాని శివాని8వ,తరగతి ZPHS గుర్రాలగొంది జిల్లా సిద్దిపేట. 

కామెంట్‌లు