పద్యాలు ; -మమత ఐలకరీంనగర్9247593432

 న్యస్తాక్షరి:- పా.వ.న.ము
తే.గీ
పావనంబైనది ప్రధాని ప్రథమ మహిళ
వనిత ననకుండ జరిపిన వారులెన్నొ
నమృత వాక్కులన్ జెప్పెను నడుగడుగున 
ముందు తరుముగరీబను ముద్దు మాట
దత్తపది:- పాము తేలు కప్ప పీత
తే.గీ
పాము కోపాన్ని జూపించ పడగనెత్తు
తేలు కుట్టేను గదమరి తెలియకుండ
కప్ప బెకబెకపాముకు కనికరంబె
పీతలను కాల్చి తిందురు ప్రీతి తోడ
కామెంట్‌లు