సూక్తులు. సేకరణ. పెద్ది సాంబశివరావు, 9441065414. peddissrgnt@gmail.com

 మాట-
 ❖ చెడును ఉపేక్షించే వాళ్లు మంచిని  నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారన్నమాట. టాల్ స్టాయ్
❖ చెప్పుడు మాటలు విని చెడిపోకండి. మందర మాట విని కైక తన భర్తను పోగొట్టుకుంది. 
❖ చెలి మాట తేనెల వూట.
❖ నలుగురూ నడిచిందే బాట ,  పలికిందే మాట.
❖ నాగరికంలేని మాట నాలుక తీట.
❖ నిలకడ లేని మాట నీళ్ళ మూట.
❖ నీతి లేని మాట రాతి వేటు.
❖ నీళ్ళ మూట ,  వంచకుడి మాట ఒక్కటే. ❖ నేర్చి చెప్పిన మాట విలువైన మాట.
❖ నేను గెలుస్తానో,లేదో మాటివ్వలేను.   కాని మాటకు కట్టుబడి ఉంటానని మాటివ్వగలను. 
❖ పొద్దు / పూట గడుస్తుంది గానీ మాట నిలచిపోతుంది. ❖ప్రజల మాట ప్రభువుకు కోట.
❖ ప్రేమలేని మాట పెదవి పైనే. ❖ బయటొక మాట ,  లోపల యింకో మాట.

కామెంట్‌లు