*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్--చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
39.
కోరికలదుపున లేకయె
తీరిక సమయాన పాడుతిరుగుడు వలనన్
భారము పెరిగిన మదిలో
పారదునే విద్యయైన బాగుకు మూర్తీ!

కామెంట్‌లు