*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

(కందములు)

55.

కష్టము వచ్చిన గానీ

ఇష్టముతో స్వీకరించు మెదుగగ బ్రతుకున్

పుష్టియు తుష్టియు తథ్యము

నిష్టగ ఘన కార్యనిరతి నేస్తము మూర్తీ!!
కామెంట్‌లు