*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
40.
లలితపు మానస మబలగ
చులకనగా చూచుటెపుడుసుగుణముకాదో!!
పలుకులు తనువులు సాధు వు
కలుషితులెడ కఠినమౌచు కాల్చును మూర్తీ

కామెంట్‌లు