*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
41.
దమనము గమనము నాపును
తమమనమునుశాంత పర్చి దారిని జూపున్
సమయము పొదుపు గననుప
శమనముతో  రక్షగలుగు సాంతము మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు