సాంబ శివుని అష్ట మూర్తులు:ఆకాశ రూపుడు - "భీముడు"! "శంకర ప్రియ.," శీ ల., సంచార వాణి: 99127 67098
 🙏శివా! భీముడ వీవె!
     ఆకాశ రూపుడవె!
     అష్ట మూర్తీ! శివా!
               ఓ సాంబ దేవ!
      ( సాంబ దేవ పదాలు., "శంకర ప్రియ." )
👌పరమేశ్వరుడు అష్టమూర్తు లలో..  "ఆకాశo" రూపము నందు విరాజిల్లు చున్నాడు. "భీమ" నామము తో వ్యవహరింప బడు చున్నాడు.
🔱నమో భీమాయ! భర్గాయ!
    యజ్ఞ మయాయ! తే నమః!
    నమస్తే వ్యోమ రూపాయ!
    శివాయ! గురవే నమః! 
         ( శ్రీ శివ నవరత్న స్తోత్రం.,)
 👌సాంబ సదా శివుడు.. వెలుపల, లోపల అంతటా వ్యాపించి, నిండి యున్నాడు. సర్వాoత ర్యామి. నిరాకారుడు, నిర్గుణుడు, నిరంజనుడు.. పరమేశ్వరుడు!
👌 పరమేశ్వరుడే.. శబ్ద బ్రహ్మ! చక్షురింద్రియములకు గోచరింపని వాడు.. ఆకాశ రూపుడు.  అనంతుడు, అద్వితీయుడు.. సాంబ శివ పరం బ్రహ్మమూర్తి.
🙏"ఓం భీమాయ, ఆకాశ మూర్తయే నమః!" అని, వేద మాత.. పరమ శివుని ప్రస్తుతిoచినది.
          🔱ప్రార్ధనా పద్య రత్నము
          ( మత్తేభము పద్యము)
        బహిరంతః పరిపూర్ణ! నాదతను! విశ్వాకార! సంవ్యాపకా!
         దహర మ్మందున చిన్మ యాకృతివి! నిన్ దర్శించినన్ జాలురా!
         ఇహమే ముక్త గతిన్ విరాజిలు గదా! ఈహాపధాతీత! చి 
      న్మహితా! భీమ! జగత్త్రయాశ్రయ! అనంతా! నీల కంఠేశ్వరా!
   
       (..శ్రీ నీల కంఠేశ్వర శతకము., బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ., )
   🙏ఓం నమః శివాయ! అష్ట మూర్తయే నమః!

కామెంట్‌లు