తలరాత మారు!(బాలగేయం);-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
ఎక్కడో పుట్టింది ఏరు
అందరూ స్వాగతం పలి కారు
దండిగా పారింది నీరు
నీరుంటె సంతోషించు తారు

హద్దులో ఉండాలి నోరు
చేయొద్దు ఎవరితో పోరు
అట్లుంటె నవ్వులనది పారు
పెద్దలందరు ఇదే చెప్పి నారు

చేను పండిందండి జోరు
కష్టాలన్ని కలలోకి జారు
జనమంత నవ్వితే హోరు
వస్తుంది అందరికి పేరు

ఊరంత శాంతిని గోరు
ఇట్లుంటె కష్టాలు తీరు
కలిసిమెలిసుంటే మీరు
అందరి తలరాత మారు!!కామెంట్‌లు