చిత్రం ; ఎర్రయ్యగారి హర్షిక ఏడవ తరగతి జడ్.పి.హెచ్.ఎస్ గుర్రాలగొంది జిల్లా సిద్దిపేట. 

కామెంట్‌లు