"ప్రముఖ సినీగేయరచయిత మాన్యశ్రీ సిరివెన్నెలసీతారామశాస్త్రి అశ్రునివాళి-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467
 01.
ఉ.
పాటలకెన్నియోమధురభావములద్దియుసొంపుగూర్చితా
మూటగనందజేసియునుముత్యపురాశులధారవోసెనే
చాటియుతెల్గువైభవము,శారదమాతనుప్రస్తుతించుచున్
పాటలరాజుగాధరణివర్థిలెజూడగశాస్త్రిగారిలన్"!!!

02.
కం.
కన్నీటిసంద్రమాయెను
ఎన్నోపాటలురచించియికసెలవనుచున్
పున్నెపుపంటగనుండియు
వెన్నెలకురిపించిశాస్త్రివెడలెనుదివికిన్!!!

03.
కం.
ఒకచైతన్యపుగీతిక
ఒకసుందరయుగళగేయమొలికించియు వే
రొక విప్లవయస్త్రమువై
వికసించినశాస్త్రిగారువీడ్కోలివియే!!!
కామెంట్‌లు