కొణిజేటిరోశయ్య గారికి అశ్రునివాళి-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467
 01.
కం.
కొణిజేటివంశమందున
జనియించియుకీర్తినొందిజనహృదయములోన్
మణిగావెలుగొందినిలిచి
గణనీయుడురాజకీయకాంతులుచిమ్మెన్!!!

02.
కం.
రోశయ్యా!రోశయ్యా!
ఆశలుచిగురింపజేసిఆర్థికశాఖన్
ఆశించినమేరకుతా
రాశిగఫలితాలనిచ్చిలాభమ్మొసగెన్!!!

03.
కం.
ముదముగచేపట్టియతడు
పదవులకేవన్నెలద్దిబాధ్యతతోడన్
ఒదిగెడిసద్గుణముకలిగి
పదిలమ్ముగపనులుసల్పిప్రతిభనుజూపెన్!!!కామెంట్‌లు