గోదాదేవి;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 కం.
కట్టిన మాలను ముందుగ 
నెట్టుండెనొ యంచు దలచి నిత్యము తానున్
బెట్టుక మురిసిన తదుపరి
కిట్టయ్యకు బెట్టి గోద కీర్తినిబొందెన్
********************************
దత్తపది
హీ. హీ. హీ. హీ
ఆ.వె
హీన నైతికంబు హిమమువోలెన్ దయా
హీనులుగను జేయ పూనుకొనును
హీన గుణమె జగతి కానందమై యంద వి
హీనమౌనె ధర్మ హితము లెపుడు

కామెంట్‌లు