కిలకిల(బాల గేయం);-రావిపల్లి వాసుదేవరావుపార్వతీపురంవిజయనగరం జిల్లా9441713136
జలజల జలజల
వాగులు జలజల

కలకల కలకల
అలలు కలకల

గలగల గలగల
గాజులు గలగల

మిలమిల మిలమిల
కన్నులు మిలమిల

కిలకిల కిలకిల
పక్షులు కిలకల

తళతళ తళతళ
మెరుపులు తళతళ

బిలబిల బిలబిల
చీమలు బిలబిల


కామెంట్‌లు