నేటి నానీలు చీకటి వెలుగులు కోరాడ నరసింహా రావు
 (1)
   అమృతం లాగా .... 
     వాడు తాగేస్తున్నాడు..... 
    అవి  గంజి నీళ్ళే... !
   నిన్న కూలీ లేదు.... !!
     ***--*-***
(2)
     బిర్యానీ -  కూరలు  
     కుక్కలు తింటున్నాయి 
      పెంటమీద.... !
      ఎంతని  తినగలరు!?
        ***--**
(3)
     కిల -కిల... కల -కలలు .... 
     అన్నీ  మాయo .!
       కమ్మేసిందిగా .... 
     కష్ట కాలమేఘం.... !!
     ******
(4)
    బీడువారిన నేలపై 
   ఆనంద పచ్చదనం !
    ఆశల వర్షం... 
     కురి సింది గా .... !!
       ******
 (5)
     చీకటి -  వెలుగులు 
     ఉదయాస్తమయాలు... 
      రెండూ ఉంటేనే..... 
      పూర్ణత్వ సిద్ది .... !
      *******
       ...... కోరాడ.

కామెంట్‌లు