గీతాంజలి ;-రచయిత, చిత్రకారుడు : జింకా రామారావు

 46. "సాక్షాత్కార వ్యక్త సుగంధం” అంతటా నువ్వు నిండి వున్నావనే భావనా మధురిమ అంతటా వ్యాపించి వుంది.అంటూ సర్వేశ్వరుని తత్వాన్ని కీర్తిస్తున్నాడు.
 
కామెంట్‌లు