*పుస్తక పఠనము*;-*మాడుగులమురళీధరశర్మ*
*👉ఛందస్సు:వివిధము*
*******************
*1*కందము* 
నారల వస్త్రముకట్టుచు;
ధారుణిలో పుస్తకమ్ము*
ధరతో గొనుమా!
పారంగతధారణతో
శారదమాతాకటాక్ష*
సారము తెలియున్!

*2*ఉ.మా.*

నీరజనేత్రిశారద ఘ*
నీభవ సాహితి సారసత్వముల్!
కోరెడు భావనాపరులు*
కూరిమిపెక్కుగపుస్తకమ్ములన్!
ధారణతోడుతన్ మనన*
తప్పక చేయగనర్థవంతమౌ!
పారెడువిద్యనందెదరు*
పద్మజురాణిసువాణిదీవెనన్!

*3* ఉ.మా.
తాతలకాలమందునిల*
తాళసుపత్రములందు ఘంటముల్!
ప్రీతిగ వాడుచున్ రచిత*
వేలకువేలగు కావ్యరాజముల్!
యీతరసాహితీపరుల*
కీప్సిత సిధ్ధిగ నందజేయగా!
పాతతరాలకావ్యములు*
ప్రస్తుతపొత్తములౌచువెల్గెగా!

*4*కందము*
పుస్తక పఠనము చేయగ
మస్తకమునుచురుకునొంది*
మహిమాన్వితమై!
విస్తారితవిజ్ఞానపు
వాస్తవ విషయాలుతెలియు*
వసుధర వినుమా!

*5*కందము*
అక్షర మాలను నేర్చిన
నక్షయమగువిద్యవచ్చి*
నటులేలౌనో!
కుక్షిస్థాఖిలవిద్యల
రక్షించునుశాశ్వతముగ*
రహిపుస్తకమే!

*6*కందము*
పుస్తకము కరసుభూషణి
పుస్తకమును పరులకీయ*
పోయిన సొమ్మే!
వస్తేగిస్తే తిరిగది
నస్తవ్యస్తమ్ముచినిగి*
నందును తుదకున్!

*7*కందము*
పుస్తక భాండాగారము
మస్తకముననిండియుండ*
మాన్యతపెంచున్!
విస్తారక పఠనమ్మే
మస్తిష్కమునందునింపు*
మహనీయతతో!

*8*సౌగంధీవృత్తము*
గ్రాంధికమ్ముకష్టమంచు*
గాలిలోనవీడకూ!
గ్రంధభాష నేర్చుకున్న*
కష్టమేదికాదుగా!
గ్రంధశాలలెన్నొనేడు*
గాంచుచుండెచూడగన్!
యిష్టమైనపుస్తకాల*
నిచ్ఛతోడ చదువుమా!

*9*కందము*
ముఖపుస్తకమునువాడెడు
నఖిలాంతరమానవులుగ*
నందుండుజనుల్!
నిఖిలమదృశ్యమునందున
సఖినిజపుస్తకముకనుడి*
శాశ్వత మదియే!

*10*కందము*
పుస్తకములగొని చదివిన
మస్తకములుచురుకునొంది*
మదిపులకించున్!
విస్తారవిషయజ్ఞానపు
ప్రస్థారములెరిగివిద్య*
ప్రసరణనొందున్!

        
*11.సీసము*
పుస్తకమ్ముచదువ*
పూర్వవిజ్ఞానమ్ము!
మస్తకముననిండు*
మనుజులందు!
అజ్ఞానమునుపోయి*
విజ్ఞానమందును!
మనిషి ప్రవర్తన*
మార్పువచ్చు!
విషయపరిజ్ఞాన*
వివిధరీతులవల్ల!
సంస్కార మందును*
సర్వజనులు!
సంస్కరింపబడును*
సమసమాజమ్మంత!
శాంతిప్రశాంతితో*
జాగృతిగను!

*తే.గీ.*
పుస్తకమ్ములు చదివిన*
పుణ్యమబ్బు!
పూర్వజన్మాలపాపాలు*
పారిపోవు!
సమసమాజాన విలువలు*
సంతరించు!
పుణ్యఫలమునజీవిగా*
మోక్షమందు!

కామెంట్‌లు