ముత్యాలహారాలు;-భావాలు;-పాత్లావత్ నరేష్ 10వ తరగతిZphs నేరళ్లపల్లి
 1)   కాయ కష్టం చేస్తాడు.
      ఆకలి తీరుస్తాడు
      ఎండకు ఎండిపోతాడు
      రైతన్న మురిసిపోతాడు
                  
2)   గుండెలపై మోస్తావు
      అవని ఓదారుస్తావు
      చెడ్డవాన్ని  భరిస్తావు
      మట్టిల  దాచుకుంటావు.
                  
3)  తండ్రి విలువ తెలుసుకో                          
      కష్టాన్ని  గుర్తుంచుకో                   
      బుద్ధితో చదువుకో                         
      నీ  కలను నెరవేర్చుకో
                 
4)   పచ్చగా ఉంటావు
      వాయువును ఇస్తావు      
      వర్షాన్ని తెస్తావు                         
      తరువై త్యాగం చేస్తావు 
                  
5)   కుటుంబాన్ని గుర్తించు    
       సంతోషంగా ఉంచు             
       ఆశయాలను సాధించు
       అందరితొ ఆనందించు
          
             
6)   ప్రేమ గీమ వద్దురా
      తల్లిదండ్రులు ముద్దురా 
      కష్టమే సుఖమురా      
      గమ్యమే ముఖ్యమురా
                  
7..  జ్ఞానాన్ని అందిస్తావు   
       మంచిని పంచుతావు
       నీతిని తెలుపుతావు
       పుస్తకమై సాధిస్తావు

కామెంట్‌లు