*శ్రీ శివపురాణ మాహాత్మ్యము - ౨౧ (21)*
 *పరమశివుడు - ఆనంద ఘనస్వరూపుడు*
*తే జన్మభాజాః ఖలు జీవలోకే యే వై సదా ధ్యాయంతి విశ్వనాథమ్ |*
*వాణీ గుణాన్ స్తౌతి కథాం శృణోతి శ్రోతద్వయం తే భవముత్తరంతి ||*
*సచ్చిదానంద స్వరూపుడైన ఆ చంద్రశేఖరుని అనేక గుణాల సముదాయమును మనము ఎప్పుడూ, దగ్గరగా చూడలేము, స్పృశించలేము. ఆ అర్ధనారీశ్వరుడు తన మహిమతో ఈ జగత్తుకు లోపల, వెలుపల కూడా ప్రకాశిస్తూ వుంటాడు. మన మనస్సు యొక్క లోపల బయట, మన మాట, మనోవృత్తుల రూపంలో ఆ అంబాపతి నివాసముంటాడు. అటువంటి ఆనంద ఘనస్వరూపుడైన పార్వతీ పతిని నేను ఆశ్రయించి ఉంటాను.*
*ఇతి శివమ్*
*శివో రక్షతు! శివో రక్షతు!! శివో రక్షతు!!!*
.... ఓం నమో వేంకటేశాయ
Nagarajakumar.mvss

కామెంట్‌లు