చిత్రం ; పాతర్ల బన్ని8వ, తరగతిజిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల గుర్రాలగొంది జిల్లా సిద్దిపేట.


 

కామెంట్‌లు