*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
95.
సహనమహింసయు సత్యము
సహజముగా మానవత్వ సాత్విక,క్షమయున్
మహిని మనీషిగ మార్చును
మహిమాన్విత మూర్తిమత్వ మమతలు మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు