*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
97.
అణువణువున పరిశీలన
క్షణమునకొక కోణములను చైతన్యమునన్
ఋణభావము వ్రణమగు కా
రణములవిశ్లేషణణమ్మురహివిధిమూర్తీ!

కామెంట్‌లు