*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
87.
అధముల సేవింపకుమో
విధులను నీసుగతి పొంద వీక్షించకుమా
బుధులను కొలువగ శుభమగు
విధిచక్రము మార్చు విధము వెతుకుముమూర్తీ!!

కామెంట్‌లు