*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
91.
నిత్యము తృప్తిని పొందుము సత్యముతో 
సతము నడక శాంతుడు హితసాం
గత్యముతో వృద్ధిని మన
కృత్యములోనంకితమ్ము కీర్తియె మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు