నేటినానీలు ; కోరాడ నరసింహా రావు
    యేటి కేడూ... 
   కాలపురుషుని   
 ఆకలికి.... స్వాహా...
 రెండువేలఇరయ్యొకటి   !!
     *****
   అనంత కాల ప్రవాహంలో.
    కొట్టుకుపియేవి... 
    క్రీస్తు నుండేనా...., 
    క్రీస్తు   పూర్వమో.... !?
      *****
      కాలానికి..... 
       యే  బేధం లేదు !
      అది మనిషి కాదు....
      క్షణ క్షణం మారదు !!
          ******

కామెంట్‌లు