సూక్తులు. సేకరణ. పెద్ది సాంబశివరావు,

 కోపము-
@ ఆశ, ద్వేషము, కోపం విడనాడి దైవచింతన కల్గి వుండు. 
@ ఎంత కోపం వచ్చినా స్త్రీలతో అప్రియ మాటలు మాట్లాడకూడదు.   మహాభారతం
@ ఎక్కమంటే ఎద్దుకు కోపం ,  దిగమంటే కుంటికి కోపం.
@ ఎవరిమీదైనా కోపం వచ్చినా, దిగమింగి శాంతంగా ఉండు. 
@ కరవమంటే కప్పకు కోపం ,  విడవమంటే పాముకు కోపం.
@ కోపం అనే అగ్ని ముందుగా నిన్నే దహిస్తుంది.   బ్రహ్మకుమారీస్

కామెంట్‌లు