కోతి ఉపవాసం :;-డా.ఎం.హరికిషన్

 చెడు అలవాట్లు మానుకోవడం గురించి మీరు ఉపన్యాసం ఇచ్చేటప్పుడు ఈ సరదా కథ చెప్పండి. నవ్విస్తూనే ఆలోచింప చేసే మంచి కథ ఇది. కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే మిత్రులు తప్పకుండా చూడండి. కామెంట్‌లు