"తెలంగాణసినీగేయకవి కందికొండయాదగికి అశ్రునివాళి-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467
 01. 
సీసమాలిక
తెలగాణరాష్ట్రపువిలువైనబతుకమ్మ
పాటలురచియించిమీటిమనసు
పలుచిత్రగీతాలుబహుచక్కగనుకూర్చి
ప్రేక్షకహృదయాలప్రీతినింపి
మనయాస,మనభాషమకరందమాధుర్య
రసవృష్టికురిపించిరచయితుడిగ
కథలలోజీవితవెతలెన్నొచొప్పించి
పాఠకాళికినిడిపరమముదము
తెలుగుమహాసభల్దివ్యవైభవమును
ఎలుగెత్తిచాటినవిలసితుండు
(తే.గీ.)
కర్మశీలిహితవరుడుకష్టజీవి
బడుగుబలహీనవర్గాలబ్రతుకునందు
వేగుచుక్కగావెలిగినవిజ్ఞుడితడు
"కందికొండకుకన్నీటివందనములు"!!!

02.
కం.
"కవికొండకందికొండయె"
అవిరళభావాలతోడనద్భుతరీతిన్
నవకవనంపుసుధలిలను
జవముగనందించినాడుజానపదులకున్!!!

03.
ఆ.వె.
"కందికొండవారికలముకుమ్రొక్కెద"
నదరగొట్టిపాటహృదయమందు
నిల్పి,పల్లెసొగసునిలువెల్లపులకింప
జేసికీర్తినొందివాసికెక్కె!!!కామెంట్‌లు