"సారాసేవింపమనకుసంపదలలరున్"! అనే ఈ సమస్యకు నా పద్యాలు"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467
 01.
కం.
ఏరా!ప్రొద్దునమేల్కొని
పోరాఎల్లమ్మగుడికిపూజలుజేయన్
నోరారగనామముమన
"సారాసేవింపమనకుసంపదలలరున్"!!!

02.
కం.
భారతిపాదాలుగొలిచి
పోరాడుముపద్యవిద్యపూజకునెపుడున్
నేరుగనాతల్లినిమన
"సారాసేవింపమనకుసంపదలలరున్"!!!
కామెంట్‌లు