నేను నాపూలతీగ;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం7981616630/9177915285
ఒక రోజు 
ఒక పూలవనంలో
ఓపూలతీగ పిలిచింది
వస్తాను వెంటతీసుకొనివెళ్ళమంది

మధురంగా మాట్లాడింది
ముచ్చటపరిచింది
మనసునుదోచింది
మహదానందంతో ఇంటికితెచ్చా

పారను తీసుకున్నా
పాదునుచేశా
పుడమిలోనాటా
పైపైకి ఎదిగించా

ప్రాపుకు పుల్లలుబాదా
పెంచా పాకించా
పందిరేశా పట్టునిచ్చా
పైపైకి పెరగనిచ్చా

ఏపుగా ఎత్తుగా
ఎంచక్కాగానో ఎదిగించా
పూలను పూయించా
పరికించేవారికి ప్రమోదమిప్పించా

పరిమళాలను 
ప్రసరించాయి
ప్రక్కవారిని 
పరవశింపజేశాయి

పడతులు కోసుకున్నారు
మాలలుగా అల్లుకున్నారు
తలల్లో పెట్టుకున్నారు
ఆనందపడిపోయారు

భక్తులు తెంచుకున్నారు
పరమాత్ముని మెడలోవేశారు
పాదాలదగ్గరపెట్టారు 
పవిత్రంగా పూజలుచేశారు

పూలతీగ
పకపకనవ్వులతో
పలకరిస్తుంటే
పులకరించా

పూలతీగ
అందాలుచూపుతుంటే
ఆనందంలో
మునిగిపోయా

పూలమనసులను
దోచుకున్నా
పూలవలపులకు
పొంగిపోయా

పూలతో
ఆడుకుంటున్నా
పూలతో
పాడుకుంటున్నా

పూలకవితలు
వ్రాస్తున్నా
పూలప్రేమకు
పాత్రుడనయ్యా

ప్రతివారు దయచేసి
పూలచెట్లనుపెంచండి
పువ్వులను పూయించండి
పూలలోకంలో విహరించండి


కామెంట్‌లు