నందనవనమది బాగున్నదిలే!;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం9177915285/7981616630
బాగున్నదిలే నందనవనము
బహుబాగున్నదిలే నందనవనము
సంతసపరచనులే సుమాలసమూహము 
కడుసంతసపరచనులే సుమాలసమూహము     

మల్లెపువ్వులు దోచెనులే
మానసము
గాలిలో వెదజల్లెనులే
సుగంధము                           

మందారాలు అందించెనులే
మకరందము
మదినిండా నింపెనులే
మహదానందము                       

సన్నజాజులు చేసెనులే
సంబరము
తనువున కిచ్చెనులే
తన్మయత్వం                          

చామంతులాడెనులే
సరససల్లాపము
గాలిలో చల్లెనులే
సౌరభము                           

గులాబీలు గుచ్చెనులే
గుండెలో గునపము
మదిలో మంటలులేపెనులే
మాలినిసౌందర్యము  

నందనవనము అందరిది 
అందము చూచేవారందరికి
ఆనందము ఆస్వాదించేవారికి
ప్రోత్సాహము ఇచ్చెనులేకవులకి                 


కామెంట్‌లు