కాశీ విశ్వేశ్వర దండకం;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 కాశీ పురంబేలు కైలాస మూర్తైన శ్రీవిశ్వనాథా!శరణ్! నీ పట్టణంబెంచి యా వర్ణనేగాంచి ఈ దండకంజేయ నూహించితిన్ దేవ! నీదివ్య స్థానంబు  నీకంత యింపైన ఆప్రాంత మున్ గాంచి నీదీవెనల్ పొంద నీమందిరంబంత నుత్సాహ మేనింప సంకల్పమేతీరునే ధన్యమైనట్టి ఈ జీవ పాపంబులన్ నీశిరంబేలు మాయమ్మ గంగమ్మ లోమున్గగన్ బ్రోచ నీ దర్శనంజేయగానంద సౌధమ్ముకున్ మించునే! విశ్వనాథా!..సు హాసంబుతోవామ హస్తంబు నన్ నున్న ఆ యన్న పూర్ణేశ్వరిన్ జేర మాయాకలిన్ దీర్చి మమ్మెంతొ దీవించ నీ స్థావరం మాకు గర్భాలయం బవ్వగన్ ఓ దయాసాగరా...జ్యోతివై జ్యోతిలింగంబువై గాంచగేబాధలున్ లేని వారైతిమే... దేవ! నీ స్పర్శ దర్శన్ సదాసాంబుడేనంటు మేజేయగన్ చింతలే బాయగన్ యే భీతి లేనట్టి మార్గంబునేజూపగా యా విశాలాక్షి  దేవాలయంబంత దూరంబులో నుండగన్ యండగా నిల్చి పిల్వంగ నేనెంత స్వామీ...కృపాసాగరా! నీదాపుకున్ జేరగాదారిమల్కల్ సదా శేషు డీబాట నేయెంచి మాకిట్టి మార్గంబు జూపించెనాయంచు యానంద ముప్పొంగ నల్ దిక్కులన్ నంది  నీ భక్తులన్ గాంచునే దేవదేవా! సుధాసాగరా! దీనబంధూ...నమస్తే నమస్తే నమస్తే !నమస్తే.....  నమః

కామెంట్‌లు