ఉక్రెయిన్ రష్యా పోరు;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 ఆ.ఆ.ఇ.ఈ (అ.ఆ.ఇ.ఈ):-పాదాదిలో
=========================
తే.గీ
ఆక్ర మించెదనని రష్య అలసి పోయి
ఆగడాలింక తగ్గించెనమ్మ నిజము
ఇప్పుడైనట్టి నష్టము చెప్పదగునె
ఈ రణంబెంచ మరణాల యెతలుమిగిలె
తే.గీ
అధిక సైన్యంబు కూలగన్ ఆస్థి కరువు
ఆధిపత్యాన ఉక్రెయిన్ ననతుననుచు
ఇట్టి ఘనకార్యముల చేత తుట్టతుదకు
ఈద లేనట్టి నష్టాలు బాధలయ్యె

కామెంట్‌లు