పద్యాలు ; -మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
  దత్తపదులు:- లోట.చెంబు.పళ్ళెరము.పెన్నము 
అంశం:-శునకము
ఉ.
లోటెడు నీళ్లుపోసి మరి రోజొక ముద్దగ భుక్తినింపగన్
పాటిగ స్వీకరించు నవి బంగరు చెంబెడు పాయసంబుగన్
కోటను దాటలేవు మరి కొంచెము పళ్ళెరమందుతిండికే
తాటనుదీయ పెన్నమున తథ్యమునుప్పును కాచు చోరుడే
శ.ష.స.హ :-పాదాదుల్లో
కం.
శరవేగముతో దరువును
షరతుగ మోగించ గాదు సాయంకాలమ్
సరియగు రీతిన చప్పుడు
హర్షం కురిపించునయ్య నహ్లాదముగన్కామెంట్‌లు