పరమేశ్వరాధీనము "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచారవాణి: 99127 67098
 👌మన దేహము, జీవము!
      మన చిత్తము, విత్తము!
      మహేశుని అధీనం!
              ఓ తెలుగు బాల!
        ( తెలుగు బాల పదాలు., శంకర ప్రియ., )
👌పరమేశ్వరుడు.. పంచ భూతాత్మకుడు! సమస్త విశ్వమునకు పరిపాలకుడు! సకలైశ్వర్య ప్రదాత!
👌పాంచ భౌతికమైన దేహము; చైతన్య మొనరించు జీవము; సమస్త విభూతులు.. మున్నగునవి; సాంబశివ పరమాత్మ.. సకల ప్రాణికోటికి ప్రసాదించినవే!
👌సర్వేశ్వరుడు.. మనకు ప్రేమ పూర్వకముగా నొసంగిన వాటిని; "జీవన జ్యోతి" యైన; ఆ స్వామికి మనమంతా భక్తి ప్రపత్తులతో సమర్పించాలి!
      
👌 ఆరాధకులు మరియు సాధకులు.. ఈ చరాచర ప్రపంచమంతా; "పరమేశ్వరుని యొక్క లీలా వైభవము"గా భావించి; మనసా, వాచా, కర్మణా.. త్రికరణ శుద్ధిగా సాంబ శివుని సేవించాలి!
⚜️ కంద పద్యము⚜️
            భవదాయత్తము దేహము,
            భవదాయత్తము  మహేశ! ప్రాణము లెల్లన్;
             భవదాయత్తము చిత్తము,
             ధవలాచల మందిర! భవ! తథ్యంబు శివా!
      ( పూర్వకవి విరచితము, శ్రీశివ శతకము., )

కామెంట్‌లు