నా కోసం;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
నా కోసం
నాచెలి
నాచెంతకు
చేరింది

నా కోసం 
నారాణి
నాముందు
నవ్వుతుంది

నా కోసం
నాసఖియ
నావైపే
చూస్తుంది

నా కోసం
నాప్రియురాలు
అందాలను
ఆరబోస్తుంది

నా కోసం
నాప్రేయసి
నాపైప్రేమను 
కురిపిస్తుంది

నా కోసం
నాసఖియ
చేతులను
చాపుతుంది

నా కోసం
నాముదిత
ముద్దులాడి
ముచ్చటపరుస్తుంది

నా కోసం
నాచెలియ
అధరామృతాన్ని
అందిస్తుంది

నేను ఇక
ఆలశ్యం చేయక
ఆమెను దగ్గరకుతీసుకుంటా
ఆనందసాగరములో ముంచేస్తా


కామెంట్‌లు