నేటినానీలు కోరాడ నరసింహా రావు

  (1)
ఆశ  , ధ్యాస  ఉన్నా 
     ఆశయం సిద్దించలే !
          సక్రమమైతేగా... 
            అది అక్రమం !!
     ******
(2)
పరమాత్ముడో.. 
       మహాత్ముడో,కాలేడు, 
           మనిషిగానైనా లేడు 
              ఈ వానరుడు !
       *******
(3)
గంపెడు దుఃఖాలు 
    గుప్పెడు సుఖాలు 
       ఐనా  బ్రతకాలి 
         చావా పరిష్కారం !?
     ******
(4)
ఆస్తి వారసులా.. !?
    ఆశయవారసుడుకావాలి  
         ఆత్మను   
             తరింపజేస్తాడు  !
       ******
(5)
మనిషి జీవితానికి .... 
    ఇన్నిన్ని  తిప్పలా !?
      అవన్నీ.... 
       మనం చేసిన తప్పులే!
     ******
కామెంట్‌లు