త థ ద ధ--పాదాదిన.--సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 తే.గి*తలపు నందున వ్యర్థమౌ తలపులే వ్య
థలను నింపగా మానవుల్ దారిగనక
దమన కృత్యముల్లొనగూర్పు దైత్యులట్లు 
ధర్మ మీనాడు విడిచిరే ధనముకొరకు
కామెంట్‌లు