* అందరూ ఒక్కటే *; -కోరాడ నరసింహా రావు

 అందరు ఒక్కటే, పిల్ల లందరు 
 ఒక్కటే !
    చదువుల తల్లి ఒడిలో మీరందరూ ఒక్కటే,  పిల్లలు 
అందరూ ఒక్కటే !
     పేదాగొప్పా తేడాలొద్దు... 
కులాలు, మతాలు చూడవద్దు 
    బేధం తెలియకూడ దనే   
       స్కూలుకు  యూనిఫాము  లను పెట్టారు !
స్నేహంతో కలిసి - మెలిసి ఆటలు ఆడుకోవాలి, చక్కగ చదువులు చదవాలి !
సుహృద్భావము చూపాలి 
   సమైక్యతను నిలబెట్టాలి !
భావిభారత పౌరులుమీరు 
  దేశప్రగతికి కారకులై... 
శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొల్పి... 
    శహభాష్ అనిపించాలి... 
కన్నవారికి, ఉన్నఊరికి 
దేశానికె ఖ్యాతిని తేవాలి !
ప్రపంచంలొ మనభారతదేశపు 
ఔన్నత్యాన్ని పెంచాలి ! 
    అందరు ఒక్కటే... పిల్ల లంద 
రూ ఒక్కటే !
   పెదా,దనిక తేడాలున్నా...
కులాలు, మతాలు ఏవైనా... 
మనమందరం ఒక్కటే... 
పిల్లలూ... అందరమొక్కటే !
      *****
కామెంట్‌లు