సమస్య:-సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 ముండను భక్తిభావమున పూజలొనర్చిరి మోక్షసిద్ధికై
====================================
ఉ*కండనుజూచిపేదలను కాలికి చెప్పుగజూచువానినిన్
కండగజీల్చిరక్షణగ గాచుచు నెప్పుడు వీడకుండగన్
అండగనుండువాడునొక డార్తినిదీర్చుచుప్రేమపంచ రా
ముండని భక్తిభావమున పూజలొనర్చిరి మోక్షసిద్ధికై
కామెంట్‌లు